N开头多音字组词

2019-06-22 组词

 1、 难 ① nán 困难 难兄难弟(贬义)

 ② nàn 责难 难兄难弟(共患难的人);

 2、 宁 ① níng 安宁 宁静

 ② nìng 宁可 宁姓

 3、 弄 ① nòng 玩弄

 ② lòng 弄堂

 4、 疟 ① nüè (书面)疟疾

 ② yào (口语)发疟子

 5、 娜 ① nuó 袅娜、婀娜

 ② nà (用于人名)安娜

 6、拧①níng 拧手巾 拧了他一把

 ②nǐng 拧螺丝 ③nìng 脾气拧

N开头多音字组词

http://m.duanmeiwen.com/haoci/zuci/60350.html

上一篇:用陵组词 下一篇:G开头的多音字组词
[组词]相关推荐